OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2019

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 


Termin składania wniosków:
od dnia 25 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Słowackiego 14 lok. 8
98 – 100 Łask

Zakres tematyczny operacji:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

 • do 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD.

Wysokość pomocy:

 • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Wysokość pomocy przyznawana na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
 • przepisów nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.
 • Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 165 543,31 /2 = 82 771,65 zł
Z uwagi na konieczność realizacji zaplanowanych wskaźników maksymalna kwota pomocy wynosi do 82 771,65 zł

 
ZAŁĄCZNIKI

 1. Ogłoszenie o naborze nr 3/2019
 2. Wniosek z załącznikami 
 3. Załączniki dodatkowe
 • formularz uzasadnienia spełnienia kryterium -załącznik nr 1 (.pdf .docx)
 • zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji 
  o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD załącznik nr 2 (.pdf .docx)
 • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ((Rodo_klauzule , Rodo_klauzule)
 1. Kryteria wyboru operacji
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. Procedury naboru wniosków

 

Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców - w celu zapewnienia Wnioskodawcom /Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty 
w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy /Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych 
w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.