OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


Termin składania wniosków:

od dnia 24 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Batorego 31 lok. 106
98 – 100 Łask

Zakres tematyczny operacji:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedsięwzięcie:

Rozwijamy infrastrukturę kulturalną

Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

 • do 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD.

Wysokość pomocy:

 • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Wysokość pomocy przyznawana na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
 • przepisów nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.
 • Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1 729 507,00 zł.

 
ZAŁĄCZNIKI

 1. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017
 2. Wniosek z załącznikami 
 3. Załączniki dodatkowe
 • formularz uzasadnienia spełnienia kryterium -załącznik nr 1 (.pdf .docx)
 • zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji
  o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD załącznik nr 2 (.pdf .docx)
 • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 3 (.pdf .docx)
 1. Kryteria wyboru operacji
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. Procedury naboru wniosków

 

Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców - w celu zapewnienia Wnioskodawcom /Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty
w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy /Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych
w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.