OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków:

od dnia 24 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Batorego 31 lok. 106
98 – 100 Łask

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia
bez konieczności tworzenia nowych miejsc pracy.

 Przedsięwzięcie:

Wspieramy przedsiębiorczość

 Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, 
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 Wysokość pomocy:
Wysokość pomocy wynosi do 25 000,00 zł na operację.

Maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 nie może przekroczyć 300 000,00 zł.

Całkowita wartość operacji nie może być niższa niższa niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 350 000,00 zł.


ZAŁĄCZNIKI

  1. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017
  2. Wniosek z załącznikami 
  3. Załączniki dodatkowe
  • formularz uzasadnienia spełnienia kryterium -załącznik nr 1 (.pdf .docx)
  • zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD załącznik nr 2 (.pdf .docx)
  • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 3 (.pdf .docx)

   4. Kryteria wyboru operacji

   5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

   6. Procedury naboru wniosków

Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców - w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn
czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

2017