Są to projekty przyczyniąjące się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Wartość projektów może wynosić od 4 500 zł do 100 000 zł.

 

Na jaki cel można otrzymać pomoc?


Pomoc można uzyskać na:

 1. organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR
 2. promocję i rozwój lokalnej aktywności, w tym promocję lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego (w tym zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych)
 3. rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenie lub zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji turystycznej, stron www, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju
 4. produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki
 5. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD
 6. zakup i nasadzanie tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000
 7. zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakupu usług dostępu do internetu) i ich udostępnienie na potrzeby społeczności wiejskiej
 8. renowację, zabezpieczenia oraz oznakowanie przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc, odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków
 9. inwestycje służące utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycje służące wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej
 10. budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych
 11. zakup wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont
 12. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej z wyłączeniem działalności rolniczej

 

Kto może ubiegać się o pomoc?


Pomoc jest przyznawana:

 • osobie fizycznej
 • osobie prawnej
 • jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pomoc?

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • projekt jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
 • projekt jest zgodny z zakresem pomocy określonym w PROW
 • projekt nie jest lub nie będzie finansowany z innych środków publicznych

 

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów wynosi 25 tys. zł w okresie realizacji PROW 2007-2013. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś617
Wczoraj1290
Bieżący tydzień1907
Bieżący miesiąc20606
Wszystkich1330876