Statut LGD "Dolina rzeki Grabi"

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2017

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” z dnia 19 stycznia 2017 r.

 

 

STATUT

LOKALNEJ  GRUPY  DZIAŁANIA

„DOLINA  RZEKI  GRABI”

 

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 2/2017

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania

„Dolina rzeki Grabi” z dnia 19 stycznia 2017 r.

 

Rozdział  I

Postanowienia  ogólne

 

§ 1.

 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności poprzez:

  1)   opracowanie oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, zwaną dalej „LSR“ w rozumieniu przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanym dalej „PROW“ dla obszaru gmin: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady oraz Zelów.
  2)   realizację i  wspieranie  działań  na  rzecz  realizacji  PROW  dla  obszaru  gmin,  o  których  mowa  w  pkt  1,
  3)   promocję obszarów  wiejskich  położonych  w  gminach,  o  których  mowa  w  pkt  1,
  4)  mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
  5)  upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
  6)   rozwój edukacji  na  terenach  wiejskich,
  7)   wsparcie rozwoju  obszarów  wiejskich  przyczynia  się  do  osiągnięcia  następujących  celów:
            a)   poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;
              b)   poprawy stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich;
             c)   poprawy jakości  życia  na  obszarach  wiejskich  oraz  popierania  różnicowania  działalności gospodarczej.
 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia
  7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 173, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349) i podstawie innych przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz niniejszego statutu.
 2. Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem sektorów publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańców.
 3. Stowarzyszenie działając na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gmin wiejskich: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady i gmin miejsko – wiejskich: Łask oraz Zelów uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

§ 2.

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego.

 

§ 3.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia  jest  miejscowość  Łask.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu: LGD „Dolina rzeki Grabi”.

 

§ 4.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

1) wydawanie książek 58.11.Z PKD,

2) wydawanie gazet 58.13.Z PKD,

3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 58.14.Z PKD,

4) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A PKD,

5) działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B PKD,

6) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C PKD,

7) działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów 82.30.Z PKD,

8) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,

9) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z,

10) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z,

11) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z,

12) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów; z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z,

13) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z

14) pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z PKD,

15) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z PKD.

16) drukowanie gazet 18.11.Z PKD,

17) pozostałe drukowanie 18.12.Z PKD,

18) introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z PKD,

19) działalność agencji reklamowych 73.11.Z PKD,

20) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z PKD,

21) badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z PKD,

22) działalność agentów turystycznych 79.11.A PKD,

23) działalność pośredników turystycznych 79.11.B PKD,

24) działalność organizatorów turystyki 79.12.Z PKD,

25) pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z PKD,

26) nauka języków obcych 85.59.A PKD,

27) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B PKD,

28) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z PKD,

29) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z PKD,

30) działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z PKD,

31) działalność obiektów sportowych 93.11.Z PKD.

§ 5.

 

 1. Stowarzyszenie może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o  podobnym  celu   działania.
 2. Stowarzyszenie swoim  działaniem  obejmuje  obszar  Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania  Stowarzyszenia  nie  jest ograniczony.
 
Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia
 
§ 6.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1) organizowanie i finansowanie:

a.  przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów,
b.  imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, zawody - służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c.  działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
 • opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
 • tworzenie stron internetowych,
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

 2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR,

3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim, przepisach PROW i prawie Unii Europejskiej,

5) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

6) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

7) odnowa i rozwój wsi,

8) wdrażanie lokalnej strategii rozwoju,

9) funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

§ 7.

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
 
 
§ 8.

1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

 1) spełnia warunki określone w art.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

2) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

3) złoży deklarację członkowską.

2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które złożą deklarację członkowską.
3. Osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną działają poprzez swojego reprezentanta, który w ich imieniu realizuje prawa i obowiązki wynikające z przynależności do Stowarzyszenia.
4. Jednostka samorządu terytorialnego do deklaracji załącza uchwałę Rady Gminy potwierdzającą wolę przystąpienia do Stowarzyszenia.

 

§ 9.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

 

§ 10.

1. Członek Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) opłacać składki członkowskie,

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach,

4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne i sportowo - rekreacyjne.

 

§ 11.

1. Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

3) śmierci,

4) wykluczenia przez Zarząd.

2. Wykluczenie członka następuje wskutek uchwały Zarządu z powodu:

1) działalności niezgodnej ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

2) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.

3) niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku lub rażącego uchybienia w wywiązywaniu się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia.

4) nieuczestnictwa członka (osoby upoważnionej do reprezentowania) w dwóch następujących po sobie posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, bez usprawiedliwienia powodów nieobecności.

3. Za nieprzestrzeganie Statutu Zarząd Stowarzyszenia ma prawo udzielenia członkowi upomnienia.

 

§ 12.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.”

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
 
§ 13.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Rada,

3) Zarząd,

4) Komisja Rewizyjna.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady i Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
3. Przewodniczący Rady i Prezes Zarządu są przedstawicielami różnych gmin.
4. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.
5. Rada, Zarząd i Komisja Rewizyjna działają na mocy odrębnych regulaminów.

 

§ 14.

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków konieczna jest obecność co najmniej 1/3 liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia, Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
3. Wyjątki od quorum i większości określonych w ustępie 1 i 2 są wskazane w § 15 ust. 5 Statutu.

 

§ 15.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na co najmniej 1/3 ilości członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listownie lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) ustalanie wysokości diety Członkom Rady w okresie sprawowania funkcji za udział w posiedzeniu Rady, która dokonuje wyboru operacji (projektów) w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju,

2) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

3) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 i § 18 ust. 2 Statutu,

4) wybór i odwołanie członków Rady,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,

6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

7) uchwalanie zmian Statutu,

8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

11) uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków i Rady,

12) zaciągnięcie przez Stowarzyszenie jakiegokolwiek zobowiązania przewyższającego kwotę 100.000,00 złotych netto (lub jej równowartość, w tym równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności) zarówno w jednej, jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, powołania i odwołania członków Zarządu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

6. Każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.

 

§ 16.

1. Rada dokonuje wyboru operacji oraz ustala kwotę wsparcia w ramach realizacji LSR.
2. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.
3. W skład Rady wchodzi od dziewięciu do osiemnastu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Rady. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków.
5. Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów o których mowa w art. 5 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% prawa głosu.
6. Członek lub reprezentant członka Rady podlega wyłączeniu od udziału w wyborze operacji oraz ustaleniu kwoty wsparcia w ramach realizacji LSR w szczególności w przypadkach, gdy:

1) jest wnioskodawcą,

2) reprezentuje wnioskodawcę,

3) zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą stosunek bezpośredniej podległości służbowej,

4) jest spokrewniony z wnioskodawcą,

5) jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę.

7. Członek lub reprezentant członka, który podlega wyłączeniu z wyboru operacji z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu interesu nie powinien brać udziału w całym procesie wyboru danej operacji, w tym opuścić salę co najmniej w momencie głosowania nad wyborem tej operacji.

 

§ 17.

1. Zarząd składa się z czterech do dziewięciu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz Członków Zarządu. Zarząd Stowarzyszenia na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Przy wyborze składu Zarządu należy dążyć do zachowania parytetu równowagi płci.
4. Członkowie Zarządu powinni ponadto spełniać jeden lub więcej z następujących wymogów:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie;

2) ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;

3) uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6) uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju, i jej aktualizacji oraz kryteriów wyboru operacji,

7) zatrudnianie pracowników,

8) ustalanie struktury zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Sowarzyszenia,

9) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

10) uchwalanie Regulaminu Zarządu.

6.  Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.
7.Do składania oświadczeń woli, reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu.
8.W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
9. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.
10. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 18.

1. Skład Komisji Rewizyjnej liczy od czterech do dziewięciu osób, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Komisji. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu zobowiązana jest do wyboru w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni ponadto spełniać jeden lub więcej z następujących wymogów:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie;

2) ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;

3) uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

5) uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

5. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Procedura wyborcza do władz Stowarzyszenia
 
§ 19.
1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną mają prawo rekomendowania kandydatów do władz Stowarzyszenia pochodzących z wyborów.
2. Rekomendacje powinny być składane na piśmie na co najmniej 3 dni przed datą Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.
3. Rekomendacje składa się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia albo drogą pocztową.
4. Rekomendacja powinna zawierać:

1) nazwę, dane adresowe podmiotu rekomendującego;

2) imię i nazwisko osoby rekomendowanej, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, szczegółową informację o spełnieniu wymogów określonych w § 17 ust. 2 i 4 oraz § 18 ust. 2 i 3 Statutu;

3) nazwę organu, do którego rekomenduje się danego kandydata;

4) oświadczenia osoby rekomendowanej o wyrażeniu zgody na kandydowanie do konkretnego organu Stowarzyszenia oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej;

5) czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji rekomendującego.

5. Zarząd jest uprawniony do sprawdzenia kandydatur do władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z póżn. zm.) oraz w niniejszym Statucie, a w razie takiej potrzeby do ustalenia listy kandydatów, z uwzględnieniem parytetów równowagi terytorialnej i sektorowej, tzw. podlist wyborczych.
6. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu.
7. Wybór oraz odwołanie członków władz Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania powszechnego.
8. Tryb głosowania jawny lub tajny, ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
9. Wybrani członkowie organów Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu tego organu wybierają spośród siebie osoby piastujące poszczególne stanowiska w danym organie.

 

§ 20.

1. Wygaśnięcie funkcji w Zarządzie, Radzie lub Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” następuje na skutek:

1) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych,

2) odwołania przez Walne Zebranie Członków,

3) śmierci lub ustania osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

4) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

5) cofnięcia pełnomocnictwa do reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego w danym organie Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.

2. W razie zmniejszenia się władz Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd bez zbędnej zwłoki zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

  

Rozdział VI
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§ 21.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów własnej działalności i działalności gospodarczej stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 22.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

 

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś403
Wczoraj472
Bieżący tydzień3288
Bieżący miesiąc1815
Wszystkich1115332