OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2021

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
Termin składania wniosków:

od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 25 maja 2021 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Słowackiego 14 lok. 8
98 – 100 Łask

Zakres tematyczny operacji:

Wspieramy tworzenie i rozwój firm (Podejmowanie działalności gospodarczej)

Forma wsparcia:

Premia w wysokości 100.000,00 zł (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”).

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:  1.400.000,00 zł/350.000,00 euro.

(limit środków w walucie EUR liczony po kursie stałym 4,00 PLN/EUR. Limit naboru ustalony w walucie EUR, zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Zaplanowano dofinansowania po 100.000,00 zł.

 

ZAŁĄCZNIKI

  1. Ogłoszenie o naborze nr 3/2021
  2. Wniosek z załącznikami 
  1. Załączniki dodatkowe
  • formularz uzasadnienia spełnienia kryterium -załącznik nr 1 (doc.)
  • oświadczenie wnioskodawcy w sprawie wejścia po raz pierwszy na rynek pracy -załącznik nr 4 (doc.)
  • zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD -załącznik nr 2 (.pdf .docx)
  • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych -załącznik nr 3 (doc.)
  1. Kryteria wyboru operacji
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  3. Procedury naboru wniosków

 Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców - w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.