Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1 w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 17:00 /w pierwszym terminie/ lub w przypadku braku co najmniej 1/3 Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” uprawnionych do głosowania, o 30 minut później, czyli o godz. 17:30, w takim przypadku uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków. 

W załączeniu:

1. Sprawozdanie finansowe.

2. Projekty uchwał Walnego Zebrania Członków.

Z poważaniem

Prezes Zarządu LGD
"Dolina rzeki Grabi"
/-/ Anna DoliwaStrona projektu współpracy "QUIZ"


Wirtualny spacer

Internetowa Baza Turystyczna

 

 


 

Odwiedzin na stronie

Dziś375
Wczoraj551
Bieżący tydzień3299
Bieżący miesiąc8656
Wszystkich412709