W związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie definicji miejsca pracy, w odniesieniu do Kryteriów wyboru operacji wskazanych w ogłoszeniu o naborach: Nabór nr 1/2017 oraz Nabór nr 2/2017 poniżej przedstawiam następujące informacje.

Miejsce pracy określone w Kryteriach wyboru operacji, należy liczyć w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne —zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017, poz. 772)

w przypadku podejmowania działalności gospodarczej

§ 5 ust. I pkt 2 lit b - utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (...), a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

w przypadku rozwijania działalności gospodarczej

§ 7 ust. 1 pkt 2 lit a i b - utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (...) oraz utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Formularz umowy o przyznaniu pomocy dla podejmujących, jak i dla rozwijających działalność gospodarczą — odzwierciedla ww. postanowienia odnoszące się do tworzenia i utrzymywania miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Wobec powyższego, miejsca pracy w rozumieniu Kryteriów wyboru operacji, należy odnosić do pełnych etatów średniorocznych (jedno miejsce pracy = jeden etat), a okres utrzymania takiego miejsca pracy należy odnosić do dnia, w którym upłynie odpowiednio 2/3 lata od dnia wypłaty drugiej transzy/płatności końcowej.