Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.


Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności


Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020


Pytania i odpowiedzi ARiMR z dn. 21.09.2016 r. dotyczące zbliżających się naborów wniosków


Interpretacja ARiMR w sprawie kwalifikowalności kosztów zakupu środków transportu w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"


Arkusz pomysłu


Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


Harmonogram planowanych naborów wnioskówLista członków LGD "Dolina rzeki Grabi"


Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" - Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze LGD "Dolina rzeki Grabi" do działania "Wdrażanie LSR - Duże projekty" oraz "Wdrażanie LSR - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"


Załącznik nr 4 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" - Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze LGD "Dolina rzeki Grabi" do działania "Wdrażanie LSR - projekty grantowe"


Zestawienie rzeczowo-finansowe


Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD


 

OPERACJE W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 W ZAKRESIE ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wniosek o przyznanie pomocyInstrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocyBiznesplanTabele finansowe do biznesplanuInformacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanuOświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwaZasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwaUmowa o przyznaniu pomocyZałącznik nr 1 do umowy Zestawienie finansowo-rzeczowe operacjiZałącznik nr 2 do umowy Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomościąZałącznik nr 3 do umowy Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznychZałącznik nr 3A do umowy Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)Wniosek o płatnośćInstrukcja wypełniania wniosku o płatnośćOPERACJE W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wniosek o przyznanie pomocy


Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy


BiznesplanTabele finansowe do biznesplanuInformacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu


Umowa o przyznaniu pomocy


Załącznik nr 2 do umowy Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością


Wniosek o płatność


Instrukcja wypełniania wniosku o płatność


Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi