na opracowanie merytoryczne oraz druk folderu promocyjnego pt.: „Dolina rzeki Grabi – rzeka możliwości”

 

Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask
tel. 043 6762130, godz. 8.00-16.00 (pn-pt)
lgd@dolinagrabi.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask zaprasza do złożenia oferty na opracowanie merytoryczne oraz druk folderu promocyjnego „Dolina rzeki Grabi – rzeka możliwości” w ramach postępowania związanego z realizacją umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z dnia 18 czerwca 2009 r. Nr 6933-UM0500015/09 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

1. Przedmiot zapytania ofertowego


1) Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie merytoryczne oraz druk folderów promocyjnych w zakresie walorów turystycznych 9 gmin członkowskich LGD i działań prowadzonych przez LGD wraz z promocją regionu i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Foldery muszą odpowiadać wizualizacji zgodnej z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” i zawierać fotografie „Doliny Grabi”.
Opracowanie i druk folderów promocyjnych powinien być wykonany w następującej formie:
a) format: B-5 (po złożeniu);
b) objętość: 11 rozdziałów zawierających min. 220 stron;
c) papier: środki 16 str. (4+4) kreda: 130 gram, okładka 4 + 4 – folia błyszcząca 1+0 kreda: 250 gram, oprawa zeszytowa (pełen kolor);
d) okładka: forma skoroszytu z oklejką 4+4 „na kredzie foliowanej” – pełen kolor wraz z okładką rozdziału w postaci 4-stronicowej lakierowanej okładki;
e) oprawa: rozdziały szyte zeszytowo z 2 oczkami zewnętrznymi, wpięte w segregator stanowiący okładkę publikacji, okładka segregatora w formie lakierowanej oklejki ze stroną tytułową i ISBN oraz wyklejkami;
f) tłumaczenie na język angielski i niemiecki (2 strony na zeszyt)
g) minimalna liczba zdjęć w folderze to: 200 szt.
h) nakład 3000 sztuk.
2) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego materiały do druku w formie zamkniętych plików PDF.
3) Z dniem przyjęcia dzieła przez Zamawiającego – Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością.
5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt własny, zapakowany.
6) Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do momentu przekazania go Zamawiającemu.
7) Przedmiot zamówienia musi być wykonany ściśle według wskazań Zamawiającego.
8) Wszelkie odstępstwa od wzoru musza mieć akceptacje Zamawiającego.
9) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych, przed przystąpieniem do druku, wybranych stron wydruków próbnych. Przed przystąpieniem do druku przedstawiciel Zamawiającego akceptuje wydruki próbne do druku.
10) Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
11) Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany z dostawą i konsultacjami materiałów do akceptacji, koszt druku, koszt opakowań oraz koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego.
12) Wykonanie druku bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego powoduje poniesienie pełnego ryzyka uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca nie dołożył należytej staranności przy druku lub nieodebrania wykonania części zamówienia.


2. Termin realizacji zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2012 r.3. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. wykażą spełnienie warunku opracowania merytorycznego, co najmniej 1 folderu promocyjnego w zakresie walorów turystycznych danych obszarów. Zamawiający wymaga, aby wykazane usługi były wykonywane przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie).

 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:
1. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3. którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego nawet po wezwaniu do ich uzupełnienia,
4. których upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu.
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.

4. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:


1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
2. Wypełniony formularz cenowy, według załącznika nr 1.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w formularzu oferty.

 

Uwaga: Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-lii) wykonawcy podpisującego ofertę.


5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:


W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest: Justyna Tarka, w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 43/676-21-30 e-mail: j.tarka@dolinagrabi.pl6. Termin związania ofertą


1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu do składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.7. Opis sposobu przygotowania oferty:


1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia.
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, ręcznie długopisem lub niezmywalnym atramentem.
6. Wykonawca może zastrzec, że dokumenty dołączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku dokumenty te powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
7. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
8. Wszelkie zmiany i poprawki powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
9. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno zawierać dodatkowe oznaczenie: ZMIANA OFERTY.


8. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert:

 

1. Ofertę należy zapakować w nieprzeźroczystą kopertę.
2. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana następująco: „Oferta na opracowanie merytoryczne oraz druk folderu promocyjnego „Dolina rzeki Grabi – rzeka możliwości”.
3. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask do dnia 30 lipca 2012 do godz. 15:30
4. O ważności oferty decyduje data wpłynięcia dokumentów do Zamawiającego.
5. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na otwarcie ofert w dniu 30 lipca 2012 do godz. 16:00
6. w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny.
8. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.


9. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:


a) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena ofertowa - cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie miesięczne) - 60%.
b) Doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń – 40 %.
c) Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
C = (Cmin /Cb ) x 60%
gdzie:
C - cena
Cmin- cena najniższa
Cb – cena badana
d) Kryterium doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń – obliczane jest wg wzoru:
Ps=(S o/Smax) x 40 %
gdzie:
Ps- liczba punktów przyznanych ocenionej ofercie w kryterium „doświadczenie
w wykonywaniu podobnych zleceń”
So – liczba opracowań merytorycznych folderów promocyjnych
Smax - największa liczba opracowań merytorycznych folderów promocyjnych przedstawiona przez Wykonawcę.

 

W powyższym kryterium Wykonawca może maksymalnie otrzymać 40 %. Wykonawcom zostaną przyznane punkty w zależności od liczby opracowań merytorycznych folderów promocyjnych o parametrach podobnych do przedmiotu zamówienia.

 

10. Przebieg postępowania ofertowego:


1. Czynności związane z wyborem ofert wykonuje Komisja Przetargowa wyznaczona przez Zamawiającego.
2. Komisja Przetargowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia niniejszego postępowania ofertowego oraz ustala liczbę otrzymanych ofert.
3. Komisja Przetargowa:
a) otwiera koperty z ofertami, dokonuje analizy ofert, a następnie odrzuca oferty, które wpłynęły po terminie, nie zawierające wszystkich danych określonych w zapytaniu lub gdy zaproponowany przez wykonawcę termin realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia jest dłuższy niż termin wskazany w zapytaniu;
b) wybiera najkorzystniejszą z ofert, uwzględniając kryteria oceny ofert lub zamyka postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty;
c) sporządza protokół z przebiegu postępowania, który podpisują członkowie Komisji Przetargowej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania powodów.


11. Informacja o wykonaniu zamówienia przy udziale środków z Unii Europejskiej:


Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu realizowanego w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Do pobrania:

załącznik nr 1- formularz ofertowyStrona projektu współpracy "QUIZ"


Wirtualny spacer

Internetowa Baza Turystyczna

 

 


 

Odwiedzin na stronie

Dziś13
Wczoraj232
Bieżący tydzień628
Bieżący miesiąc3054
Wszystkich542769