na organizacje i przeprowadzenie szkolenia

 

Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask
tel. 043 6762130, godz. 8.00-16.00 (pn-pt)
lgd@dolinagrabi.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, zwana dalej („LGD”) będąca Beneficjentem umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z dnia 18 czerwca 2009 r. Nr 6933-UM0500015/09 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwraca się z zapytaniem ofertowym na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu: „LSR jako dokument podlegający zmianom – planowanie strategiczne z elementami monitoringu i ewaluacji pod kątem nowego okresu programowania 2014-2020”dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.


1. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej dotyczącej kompleksowej organizacji
i przeprowadzenia szkolenia z zakresu: „LSR jako dokument podlegający zmianom – planowanie strategiczne z elementami monitoringu i ewaluacji pod kontem nowego okresu programowania 2014-2020” dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
Ramowa tematyka szkolenia obejmuje:
 LSR jako dokument podlegający zmianom – planowanie strategiczne.
 Monitoring wdrażania LSR i ewaluacja .
 Wymiana doświadczeń z LGD z terenu, na którym odbędzie się szkolenie.
 Produkt lokalny na terenie LGD i jego miejsce w LSR (Marka Made in Grabia).

 

Szkoleniem objętych będzie łącznie 32 osoby.


Wymiar godzin szkoleniowych wynosi 21,5 godz. Godzina szkoleniowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut.


Dokumentacja realizowanych szkoleń odbywać się musi między innymi za pomocą imiennych list obecności. Każdy z uczestników szkoleń musi otrzymać certyfikat o uczestnictwie
w szkoleniach, który będzie zawierał logo projektu (dostarczonego przez Zamawiającego) oraz wykaz tematów z liczbą zrealizowanych godzin. Odbiór wykonanej usługi przeprowadzony zostanie na podstawie dokumentacji złożonej przez Wykonawcę w formie oryginałów: list obecności, wydanych certyfikatów, potwierdzenia przez uczestników otrzymanych materiałów, certyfikatów oraz innych dokumentów niezbędnych do stwierdzenia prawidłowości realizacji usługi, a także kontroli dokonanej przez Zamawiającego dokumentacji finansowej i merytorycznej przeprowadzonej usługi.


2. Termin wykonania zamówienia:


Zamawiający wymaga, aby szkolenia były przeprowadzone w terminie w dniach 20-22 września 2012 r. (czwartek-piątek-sobota).

 

3. Zobowiązania Wykonawcy:

 

1) Przygotowanie programu szkolenia.
2) Opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych.
3) Przygotowanie i druk materiałów szkoleniowych.
4) Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
5) Zapewnienie doświadczonych trenerów specjalizujących się w tej tematyce.
6) Przeprowadzenie szkolenia.
7) Przeprowadzenie badania ankietowego uczestników szkolenia – wzór ankiety w uzgodnieniu z LGD.
8) Uzgodnienie z Zamawiającym miejsca przeprowadzenia szkolenia, preferuje się lokalizacje na obszarze współpracujących z Zamawiającym Lokalnych Grup Działania.
9) Organizacja szkolenia w odpowiednich pomieszczeniach, posiadających odpowiednie warunki akustyczne i jakościowe, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
10) Zapewnienie obsługi hotelowej w średnim standardzie w obiekcie klasy pensjonatu
w pokojach jedno - lub dwuosobowych (odpowiednio kobiety, mężczyźni) z pełnym węzłem sanitarnym, w którym jednocześnie odbywać się będą szkolenia;
11) Zapewnienie całodobowego wyżywienia wraz z przerwami kawowymi, w tym 2 śniadań 3 obiadów; 5 przerw kawowych i 2 kolacji;
12) Zapewnienie przejazdu do/z miejsca zakwaterowania oraz podczas realizacji programu szkoleniowego autokarem z klimatyzacją.
13) Oznaczenia dokumentów i materiałów szkoleniowych logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PROW 2007-2013. Jeden komplet materiałów szkoleniowych należy przekazać dla Zamawiającego.

 

4. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie);
2) posiadania wiedzy i doświadczenia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie);
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie);
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie).


Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:
1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego nawet po wezwaniu do ich uzupełnienia,
4) których upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne.
W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.

 

5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.


W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
Do kontaktów z oferentami upoważniona jest: Justyna Tarka, w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 43/676-21-30 e-mail: j.tarka@dolinagrabi.pl

 

6. Termin związania ofertą:


1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu do składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.


7. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia.
4) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania.
5) Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, ręcznie długopisem lub niezmywalnym atramentem.
6) Wykonawca może zastrzec, że dokumenty dołączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku dokumenty te powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
7) Wszelkie zmiany i poprawki powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące
ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
8) Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno zawierać dodatkowe oznaczenie: ZMIANA OFERTY.


8. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert:


1) Ofertę należy zapakować w nieprzeźroczystą kopertę.
2) Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana następująco: „Oferta na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „LSR jako dokument podlegający zmianom – planowanie strategiczne z elementami monitoringu i ewaluacji pod kątem nowego okresu programowania 2014-2020” dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
3) Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 15:30.
4) O ważności oferty decyduje data wpłynięcia dokumentów do Zamawiającego.
5) Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na otwarcie ofert w dniu 30 lipca 2012 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask.
6) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny.
7) Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.

 

9. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

 

1) Kryteria oceny ofert:
a) Cena - 60 %.
b) Atrakcyjność szkolenia – 40 %.
2) Opis i punktacja kryterium ceny:
a) oferty oceniane będą punktowo.
b) w trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za kryterium ceny według następujących zasad:
Kryterium ceny wyliczane będzie wg wzoru:
Kc= COmin/CN * W.
W - waga ocenianego kryterium (60).
COmin - cena obliczeniowa najniższa spośród wszystkich ważnych ofert.
CN - cena obliczeniowa oferty ocenianej.
c) Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium ceny - 60 pkt.
3) Za atrakcyjność szkolenia można otrzymać od 0 do 40 pkt. W ramach danego kryterium ocenie podlegać będzie proponowany program, dostosowanie do potrzeb uczestników szkolenia oraz ocena technik i metod dydaktycznych, dodatkowe udogodnienia realizacji szkolenia (np. dostępność sali szkoleniowej dla uczestników po zakończeniu zajęć).
4) Maksymalnie za atrakcyjność szkolenia oferta może otrzymać 40 pkt. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Ocena punktowa wobec każdej złożonej, ważnej oferty przeprowadzona w oparciu
o kryteria ceny oraz atrakcyjności szkolenia zostanie ustalona na podstawie następującego wzoru:
OPE = KPS + KC
OPE – ogólna punktacja wykonawcy usługi
KPS – wartość punktowa przyznana za kryterium atrakcyjność programu szkolenia
KC - wartość punktowa przyznana za kryterium ceny.
Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Przygotowana oferta na zakup usługi szkoleniowej, weźmie udział w procedurze wyłaniania najlepszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności.


10. Przebieg postępowania ofertowego:


1) Czynności związane z wyborem ofert wykonuje Komisja Przetargowa wyznaczona przez Zamawiającego.
2) Komisja Przetargowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia niniejszego postępowania ofertowego oraz ustala liczbę otrzymanych ofert.
3) Komisja Przetargowa:
a) otwiera koperty z ofertami, dokonuje analizy ofert, a następnie odrzuca oferty, które wpłynęły po terminie, nie zawierające wszystkich danych określonych w zapytaniu lub gdy zaproponowany przez wykonawcę termin realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia jest dłuższy niż termin wskazany w zapytaniu;
b) wybiera najkorzystniejszą z ofert, uwzględniając kryteria oceny ofert lub zamyka postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty;
c) sporządza protokół z przebiegu postępowania, który podpisują członkowie Komisji Przetargowej.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego oraz możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. Oferentom
nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia ani uprawnienia wobec Zamawiającego.

 

11. Informacja o wykonaniu zamówienie przy udziale środków z Unii Europejskiej:


Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu realizowanego w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Pliki do pobrania:
1. załącznik nr 1 - formularz oferty
2. załącznik nr 2 - harmonogram szkolenia

3. załącznik nr 3 - projekt umowy