na druk i dostawę materiałów promocyjnych

 

Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask
tel. 043 6762130, godz. 8.00-16.00 (pn-pt)
lgd@dolinagrabi.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, zwana dalej („LGD”) będąca Beneficjentem umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z dnia 18 czerwca 2009 r. Nr 6933-UM0500015/09 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwraca się z zapytaniem ofertowym na druk i dostawę materiałów promocyjnych, pozostającym poza zakresem regulacji przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn).


1. Przedmiot zapytania ofertowego.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” materiałów promocyjnych z nadrukowanymi logotypami według przekazanych wzorów na podstawie poniższej specyfikacji:

1. Torba z juty uchwyty bambusowe:
- ilość: 500 sztuk,
- kolor: pomarańczowy
- nadruk: Sitodruk
- wymiary: 33 x 27 x 11 cm
- materiał: juta, len
- Wielkość nadruku: 20 x 10 cm
- przykładowe zdjęcie:


Wzory logotypów:
2. Metalowy długopis w etui aluminiowym:
- ilość: 500 sztuk
- materiał: metal
- wymiary: 14,9 x 3 x 2,1 cm
- wielkość nadruku 3,5 x 0,7 cm
- technika nadruku na długopisie: Grawer laserowy
- przykładowe zdjęcie:

 


 


Wzory logotypów:


 

Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby LGD „Dolina rzeki Grabi” oraz wniesienie do miejsca w siedzibie LGD wskazanego przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiały o parametrach technicznych, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zaoferowane materiały powinny spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze w standardach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Zamawiającego w zapytaniu marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu określenia przedmiotu zamówienia.

 

2. Termin realizacji zamówienia.


Termin realizacji: do dnia 31 sierpnia 2012 r.


3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. wykażą spełnienie warunku wykonania, co najmniej 1 usługi w zakresie dostawy toreb z juty uchwyty bambusowe i metalowych długopisów w etui aluminiowym o parametrach podobnych do przedmiotu zamówienia. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie).

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:
1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego nawet po wezwaniu do ich uzupełnienia,
4) których upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym
w treści zapytania.


Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są obowiązani dostarczyć następujące dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
2) Wypełniony formularz cenowy, według załącznika nr 1.

Uwaga: Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-lii) wykonawcy podpisującego ofertę.

 

4. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.


W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest: Justyna Tarka, w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 43/ 676 21 30 e-mail:j.tarka@dolinagrabi.pl

 

5. Termin związania ofertą.

 

1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu do składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty.


1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania.
4) Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, ręcznie długopisem lub niezmywalnym atramentem.
5) Wykonawca może zastrzec, że dokumenty dołączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku dokumenty te powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
6) Wszelkie zmiany i poprawki powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące
ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
7) Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno zawierać dodatkowe oznaczenie: ZMIANA OFERTY.

 

7. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.


1) Ofertę należy zapakować w nieprzeźroczystą kopertę.
2) Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana następująco: „Oferta na druk i dostawę materiałów promocyjnych”.
3) Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 15:30
4) O ważności oferty decyduje data wpłynięcia dokumentów do Zamawiającego.
5) Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na otwarcie ofert w dniu 30 lipca 2012 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask.
6) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny.
7) Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.

 

8. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
a) Cena ofertowa - cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie miesięczne) - 60%.

b) Doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń – 40 %.

c) Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
C = (Cmin /Cb ) x 60%
gdzie:
C - cena
Cmin- cena najniższa
Cb – cena badana

d) Kryterium doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń – obliczane jest wg wzoru:
Ps=(S o/Smax) x 40 %
gdzie:
Ps- liczba punktów przyznanych ocenionej ofercie w kryterium „doświadczenie
w wykonywaniu podobnych zleceń”
So – liczba wykonanych usług w zakresie dostawy toreb z juty uchwyty bambusowe i metalowych długopisów w etui aluminiowym.
Smax - największa liczba wykonanych usług w zakresie dostawy toreb z juty uchwyty bambusowe i metalowych długopisów w etui aluminiowym przedstawiona przez Wykonawcę.

W powyższym kryterium Wykonawca może maksymalnie otrzymać 40 %. Wykonawcom zostaną przyznane punkty w zależności od liczby wykonanych usług w zakresie dostawy toreb z juty uchwyty bambusowe i metalowych długopisów w etui aluminiowym o parametrach podobnych do przedmiotu zamówienia.

 

9. Przebieg postępowania ofertowego.

1) Czynności związane z wyborem ofert wykonuje Komisja Przetargowa wyznaczona przez Zamawiającego.
2) Komisja Przetargowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia niniejszego postępowania ofertowego oraz ustala liczbę otrzymanych ofert.
3) Komisja Przetargowa:
a) otwiera koperty z ofertami, dokonuje analizy ofert, a następnie odrzuca oferty, które wpłynęły po terminie, nie zawierające wszystkich danych określonych w zapytaniu lub gdy zaproponowany przez wykonawcę termin realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia jest dłuższy niż termin wskazany w zapytaniu;
b) wybiera najkorzystniejszą z ofert, uwzględniając kryteria oceny ofert lub zamyka postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty;
c) sporządza protokół z przebiegu postępowania, który podpisują członkowie Komisji Przetargowej.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podawania powodów.
5) Niezwłocznie po wyborze oferty, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy.

 

10. Informacja o wykonaniu zamówienie przy udziale środków z Unii Europejskiej.

 

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu realizowanego w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Pliki do pobrania:
załącznik nr 1 - formularz ofertowyStrona projektu współpracy "QUIZ"


Wirtualny spacer

Internetowa Baza Turystyczna

 

 


 

Odwiedzin na stronie

Dziś15
Wczoraj232
Bieżący tydzień630
Bieżący miesiąc3056
Wszystkich542771