LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RZEKI GRABI”
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, zwana dalej („LGD”) będąca Beneficjentem umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z dnia 18 czerwca 2009 r.
Nr 6933-UM0500015/09 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. rozliczeń projektów.


I. Miejsce świadczenia pracy i dane kontaktowe


Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask
tel. +48 43 676 21 30, godz. 8.00-16.00 (pn-pt)
lgd@dolinagrabi.pl

 

 

II. Wolne stanowisko pracy

 

Specjalista ds. rozliczeń projektów.

 


III. Wymiar czasu pracy

 

Praca będzie świadczona w wymiarze pełnego etatu.

 

 

IV. Rodzaj zatrudnienia

 

Podstawę prawną nawiązania stosunku zatrudnienia stanowić będzie umowa o pracę.

 

 

V. Zakres wykonywanych zadań podstawowych i dodatkowych na stanowisku

 

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń projektów będzie obejmował w szczególności następujące czynności:

 1. organizacja i wyszukiwanie szkoleń, kursów i konferencji dla pracowników oraz członków władz LGD, biorących udział we wdrażaniu LSR;
 2. organizacja szkoleń dla beneficjentów osi IV Leader;
 3. prowadzenie pełnej dokumentacji ze szkoleń;
 4. poszukiwanie możliwości dofinansowania zewnętrznego szkoleń;
 5. opracowywanie raportów merytorycznych i finansowych z realizowanych projektów
  i szkoleń przez LGD;
 6. obsługa naboru wniosków składanych w ramach realizacji LSR;
 7. opracowywanie sprawozdań dla Zarządu i Rady;
 8. prowadzenie obrotu gotówkowego;
 9. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania;
 10. zastępstwo w pełnieniu funkcji Asystenta projektów.

 

VI. Wymagania konieczne

 1. wykształcenie wyższe;
 2. doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej;
 3. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów;
 4. przygotowanie pedagogiczne;
 5. znajomość specyfiki obszaru LGD;
 6. znajomość obsługi komputera, w tym programu Word, Excel, obsługi Internetu, umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych;
 7. znajomość języka urzędowego UE w stopniu komunikatywnym.

 

VII. Wymagania dodatkowe

 1. komunikatywność;
 2. odporność na stres;
 3. umiejętność pracy zespołowej;
 4. prawo jazdy kat B.

 

VIII. Warunki pracy na stanowisku

 1. stanowisko pracy związane z pracę przy komputerze;
 2. praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 3. pomieszczenie biurowe usytuowane na I piętrze budynku, bez windy i podjazdu.

 

IX. Wymagane dokumenty

 1. podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń projektów;
 2. życiorys (curriculum vite) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według załączonego wzoru;
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, tj. świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów
  o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 7. kserokopia dowodu osobistego;
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy tylko kandydatów posiadających orzeczoną niepełnosprawność);
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby niezbędne dla realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106) w Łasku lub drogą pocztową na adres LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. rozliczeń projektów w LGD „Dolina rzeki Grabi” (liczy się data wpływu do LGD).
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 stycznia 2013 r. o godzinie 15:00 w siedzibie LGD „Dolina rzeki Grabi” ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106) w Łasku.

 

 

XI. Dodatkowe informacje

 1. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne wskazanej powyżej jako niezbędne
  i złożą komplet dokumentów to potwierdzających i wymaganych w niniejszym naborze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, o czym zostaną powiadomieni pocztą lub drogą e-mail albo telefonicznie. Ocena spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych podlega zatwierdzeniu przez Zarząd LGD.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zatwierdzonymi przez Zarząd LGD „Dolina rzeki Grabi” zostanie przeprowadzona w siedzibie LGD „Dolina rzeki Grabi”,
  ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask w dniu 23 stycznia 2013 r.
  od godz. 14:00.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna polegać będzie na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi
  na pytania zadane przez komisje konkursową. Pytania dotyczyć będą w szczególności:
  a) wiedzy z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności działań osi 4 PROW 2007-2013,
  b) znajomości zagadnień Leader,
  c) znajomości zasad funkcjonowania LGD,
  d) procedury naboru wniosków składanych w ramach realizacji LSR oraz znajomości wytycznych ich opracowania i oceny formalnej,
  e) znajomość przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR.
 4. Aplikacje, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie, jak również
  nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 5. Informacja o wynikach naboru zamieszczona zostanie w siedzibie LGD „Dolina rzeki Grabi” oraz na stronie internetowej LGD „Dolina rzeki Grabi” nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
 6. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zadań realizowanych na wolnym stanowisku pracy udziela Anna Doliwa, w godz. od 9:00 do 15:00, tel. 43/ 676 21 30 adres e-mail: prezes@dolinagrabi.pl
 7. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Do pobrania:

kwestionariusz osobowy