Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Łaskim Domu Kultury, ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask, „Sala z Fortepianem” w dniu 20 sierpnia 2020 r. /czwartek/ o godz. 16:30 /w pierwszym terminie/ lub w przypadku braku co najmniej połowy Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” uprawnionych do głosowania, o 30 minut później, czyli o godz. 17:00, w takim przypadku uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór protokolanta.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5/2017 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania “Dolina rzeki Grabi“  z dnia 27 listopada 2017 r.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

                                                                                                                              Z poważaniem,

                                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                                              LGD „Dolina rzeki Grabi”

                                                                                                                              /-/ Anna Doliwa

W złączeniu:

 1. Projekty uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” do działania „Wdrażanie LSR – Przedsiębiorczość” Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 3. Procedura przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD (część 5. Wybór operacji do finansowania oraz ustalanie kwoty wsparcia).

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe


Wirtualny spacer

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś249
Wczoraj398
Bieżący tydzień1077
Bieżący miesiąc8439
Wszystkich659701